Rent og fornybart siden 1913: Vi har en stolt arv bygget på en fundamental overbevisning om at jordens ressurser tilhører fremtidige generasjoner.

Etiske retningslinjer

+ -

Samarbeidsorientert, langsiktig, dynamisk og ansvarlig er kjerneverdier i vår organisasjon. Å leve opp til våre verdier krever god styring og overholdelse av regler og retningslinjer.

Alle ansatte signerer og får opplæring i etiske retningslinjer, som blant annet omfatter menneskerettigheter, miljø, diskriminering, trakassering og korrupsjon. I samsvar med Åpenhetsloven gjøres det vurderinger av leverandørene til Arendals Fossekompani, inkludert AFK Vannkraft, for å identifisere risikoen for potensielle uheldige virkninger. Det var ingen rapporterte hendelser om brudd på menneskerettigheter i vår virksomhet eller forsyningskjede i 2022.

Det gjennomføres egen opplæring i cybersikkerhet.

En god arbeidsplass

+ -

Vi har som mål å bevare og fortsette å bygge en inkluderende bedriftskultur med nulltoleranse for diskriminering. Helsen og trivselen til våre ansatte er vår øverste prioritet.

I 2022 gjennomførte vi en risiko- og sårbarhetsvurdering knyttet til HMS og arbeidsoppgaver for å identifisere mulige farer og øke bevisstheten. Ansatte deltok på kurs i HMS og FSE (sikkerhetsforskrifter ved arbeid i og drift av elektriske installasjoner). I 2022 var det ingen hendelser i AFK Vannkraft. Vi ble i 2022 sertifisert som en Likestilt Arbeidsplass. Denne sertifiseringen legger til rette for kontinuerlig arbeid med likestilling og mangfold på arbeidsplassen.

Klimapåvirkning

+ -

AFK Vannkraft er en viktig bidragsyter til en grønn energimiks. Vår virksomhet har positiv klimapåvirkning. I 2022 var våre Scope 1-utslipp 20 tCO2e, sammenlignet med 23 tCO2e i 2021. Våre stedbundne Scope 2-utslipp var 2,2 tCO2e, noe lavere enn året før. Våre Scope 3-utslipp var 52 tCO2e.

Miljøpåvirkning fra drift

+ -

Beskyttelse av miljøet rundt våre vannkraftproduksjonsanlegg er viktig for AFK Vannkraft. En strategi for å minimere miljøavtrykket av våre egne operasjoner er avgjørende. Fiskearter som påvirkes av våre vannkraftstasjoner har blitt gjenstand for en ekstern revisjon. I 2022 var det tre fiskearter i vassdraget. Dette er det samme antallet som tidligere år. Miljøvurderinger og revisjoner gjennomføres årlig. AFK Vannkraft eier og driver et renseanlegg for ferskvann på stedet. Ved å følge restriksjoner og reguleringer for Arendalsvassdraget, bidrar AFK Vannkraft til bærekraftig bevaring av ferskvannsøkosystemer.

Ringvirkninger

+ -

AFK Vannkraft skaper store verdier for samfunnet, blant annet i form av skatteinntekter til stat og kommuner. Vi forsyner også samfunnet med fornybar energi og bidrar til å opprettholde forsyningssikkerheten i Norge. AFK Vannkraft bidrar også til sysselsetting i regionen gjennom direkte ansettelser, innkjøp fra leverandører og tilhørende ringvirkninger.

Fokus for 2023

I 2023 vil AFK Vannkraft gjennomføre en grundig miljørisiko- og sårbarhetsvurdering for å ytterligere kartlegge og forbedre vår påvirkning på det omkringliggende miljøet. I 2023 starter vi også rehabilitering av fasaden av hovedbygget på Bøylefoss, oppført i 1913. Vi utforsker muligheten for å modernisere oppvarmingssystemet i bygningene våre for å redusere energiforbruket, og vi lanserer et prosjekt for å konvertere lyskilder til LED-teknologi. Vi vil fase ut biler som bruker fossilt brennstoff og kjøpe inn elektriske kjøretøy.

KPI’er

Environment

2020

2021

2022

Scope 1 GHG (tCO2e)

20

23

12

Scope 2 GHG (Location based) (tCO2e)

1.9

2.6

3.0

Scope 3 GHG (tCO2e)

7.8

18

0.2

Energy consumption (MWh)

357

277

173

Social

Lost time injury rate

0

0

0

Sick leave

5%

-

-

Absentee rate

6%

1.3%

7.9%

Turn-over rate

0%

0%

0%

Women in Board of Directors

43%

43%

43%

Governance

CoC signed

100%

100%

100%

No of reported incidents/breach of CoC/SCoC

0

-

-

Operations assessed for corruption risks rate

100%

100%

-

Training in CoC and Whistleblower policy

100%

100%

-